ข้อมูลทั่วไป
   ศูนย์เด็กเล็ก
   ประวัติ อบต.
   สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
   คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะคาบ
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะคาบ
   สำนักปลัด
   ส่วนการคลัง
   ส่วนโยธา
   ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   กู้ชีพ
      การดำเนินงานของอบต.
   ประกาศขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ
   ข้อบัญญัติปีงบประมาณ 2556
   รายงาน รายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ 2556
   แผนการจัดหาพัสดุงบประมาณปี 2556
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2556
   วารสาร อบต.ปี 2556
   การมาเยือนของนาย ธง แจ่มศรี บ้านดง ต.ป่ามะคาบ จ.พิจิตร
   กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลป่ามะคาบ
   ศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ บ้านดง ตำบลป่ามะคาบ
   ศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ป่ามะคาบ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2553
   รายงานรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ 2553
   ข้อบัญญัติปีงบประมาณ 2554
   ข้อบัญญัติปีงบประมาณ 2553
   วารสาร อบต. ปี 2551
   แผนการจัดหาพัสดุงบประมาณปี 54
   แผนพัฒนาสามปี
   ผลงานปีที่ผ่านมา
   แผนการดำเนินงาน
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
   ส่วนสำนักงานปลัด
   ส่วนการคลัง
   ส่วนโยธา
   ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
   ส่วนสวัสดิการสังคม
   ส่วนวิชาการและแผนงาน
      กฏและระเบียบต่างๆ
   ประวัติการจัดตั้ง ศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ไกล่เกลี่ยประนีประนอมและระงับข้อพิพาท
   สถิติการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย ไกล่เกลี่ยประนีประนอมและระงับข้อพิพาท
   กิจกรรมงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระดับตำบล
   บทความน่าสนใจ
   คำพิพากษาฏีกาน่ารู้
   แบบฟอร์ม คำร้องขอปรึกษากฎหมาย
   พระราชบัญญัติ
   กฎระเบียบกระทรวง
   การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
   การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
   พื้นที่ประวัติศาสตร์ โฮจิมินห์ บ้านดง ในตำบลป่ามะคาบ
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุไฟไหม้ในตำบล ] 
      

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยบ้านไฟไหม้

ในตำบลป่ามะคาบ 

 

 

              

 

           

 

           

 

 

 

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 14-กค.-10at 11:51