ข้อมูลทั่วไป
   ศูนย์เด็กเล็ก
   ประวัติ อบต.
   สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะคาบ
   สำนักปลัด
   ส่วนการคลัง
   ส่วนโยธา
   ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
      การดำเนินงานของอบต.
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2558
   วารสารปี 57
   ประกาศขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการปีงบประมาณ 58
   ข้อบัญญัติปีงบประมาณ 2557
   รายงาน รายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ 2557
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี 2558
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2557
   วารสาร อบต.ปี 2556
   การมาเยือนของนาย ธง แจ่มศรี บ้านดง ต.ป่ามะคาบ จ.พิจิตร
   กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลป่ามะคาบ
   ศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ บ้านดง ตำบลป่ามะคาบ
   ศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ป่ามะคาบ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2553
   รายงานรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ 2553
   ข้อบัญญัติปีงบประมาณ 2554
   ข้อบัญญัติปีงบประมาณ 2553
   วารสาร อบต. ปี 2551
   แผนพัฒนาสามปี
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
   คู่มือประชาชนสำหรับติดต่อราชการ (4)
   คู่มือประชาชนสำหรับติดต่อราชการ (3)
   คู่มือประชาชนสำหรับติดต่อราชการ (2)
   คู่มือประชาชนสำหรับติดต่อราชการ (1)
   ส่วนสำนักงานปลัด
   ส่วนการคลัง
   ส่วนโยธา
   ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
   ส่วนสวัสดิการสังคม
   ส่วนวิชาการและแผนงาน
      กฏและระเบียบต่างๆ
   ประวัติการจัดตั้ง ศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ไกล่เกลี่ยประนีประนอมและระงับข้อพิพาท
   สถิติการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย ไกล่เกลี่ยประนีประนอมและระงับข้อพิพาท
   กิจกรรมงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระดับตำบล
   บทความน่าสนใจ
   คำพิพากษาฏีกาน่ารู้
   แบบฟอร์ม คำร้องขอปรึกษากฎหมาย
   พระราชบัญญัติ
   กฎระเบียบกระทรวง
   การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
   การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
   พื้นที่ประวัติศาสตร์ โฮจิมินห์ บ้านดง ในตำบลป่ามะคาบ
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุไฟไหม้ในตำบล ] 
      

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยบ้านไฟไหม้

ในตำบลป่ามะคาบ 

 

 

              

 

           

 

           

 

 

 

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 14-กค.-10at 11:51
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะคาบ
อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร

โทรศัพท์/แฟกซ์ : 056-671-371